DNA-tester
Oden

Tillgängliga DNA-tester

Det finns ett flertal DNA-tester som kan användas som hjälpmedel i avelsarbetet för att minska förekomsten av vissa sjukdomar i olika hundraser. Ett DNA-test innebär att man får reda på vilken variant av ett visst genetiskt anlag hunden bär på. Det gör att man tidigt kan se om hunden ifråga löper risk att bli sjuk i den för testet specifika sjukdomen, och detta redan innan symptom ens hunnit visa sig. Testet visar också om det finns risk att hunden kan nedärva sjukdomen till sina avkommor. Förekomsten av ett genetiskt test behöver inte betyda att alla individer inom en ras bör testas. Det är först när en sjukdom är vanligt förekommande i rasen och innebär en allvarlig funktionsnedsättning för individen som det kan vara intressant. Varje enskild hundägare avgör om hunden ska testas eller inte och varje klubb vilka rekommendationer de ska ha. Läs mer om DNA-tester på Svenska kennelklubbens webbplats.

 

PRCD-PRA

PRA - (progressiv retinal atrofi) är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som har liknande symtom. En av dessa sjukdomar kallas prcd-PRA och förekommer i en rad olika hundraser. Sjukdomen orsakar en progressiv tillbakabildning av cellerna (tappar och stavar) i näthinnan, även om de till en början verkar utvecklas normalt. Först drabbas stavarna, vilka kan arbeta i svagt ljus. Hunden blir då ”nattblind” och kan inte se i mörker. Sedan förlorar tapparna successivt sin funktion i dagsljus. De flesta hundar med prcd-PRA blir så småningom helt blinda. Sjukdomen nedärvs autosomalt recessivt, vilket innebär att den drabbade hunden fått sjukdomsanlag från båda sina föräldrar.

En hund som är DNA-testad med resultatet fri/clear (A) är frisk. Om två hundar paras där båda är fritestade (A) blir alla valpar heriditärt fria. Det vill säga att de är friska och inte bär på anlaget. En fritestad eller heriditärt fri hund får vid avel paras med en annan fritestad eller heriditärt fri hund. Deras avkommor blir då heriditärt fria. En hund som är DNA-testad som anlagsbärare (B), får endast paras med en fritestad (A) eller heriditärt fri hund. Valparna i kullen blir då antingen fria (A) eller anlagsbärare (B). För att få vetskap om valparnas anlag måste dessa DNA-testas.

En otestad individ kan paras med en otestad, fritestad (A) eller herriditärt fri hund. En affekterad hund (C) får inte användas i avel.

Hur testar jag min hund?

Veterinären tar ett blodprov som skickas för analys till aktuellt laboratorium. Hundens identitet ska säkerställas vid provtagningen, detta görs genom att läsa av hundens mikrochip. OptiGens remiss (eller remiss från samarbetande laboratorium) fylls i och undertecknas av såväl veterinär som djurägare. Om du skickar ett blodprov med remiss-underlag från Laboklin får du inte glömma att kryssa i rutan att provet ska analyseras av samarbetande laboratorium (OptiGen), annars registreras inte testresultatet centralt hos SKK. Vid provtagning ska även SKKs remiss för prcd-PRA fyllas i och undertecknas av såväl veterinär som djurägare. Veterinären ombesörjer att blodprovet skickas till laboratoriet för analys. Provsvaret skickas sedan från laboratoriet till djurägaren. När du fått provsvaret skickar du in detta och den ifyllda SKK remissen från veterinären till SKK för registrering.

POMPES DISEASE

Pompes sjukdom, även kallad Glycogen storage disease type II, är en så kallad glykogensjukdom. Sjukdomen drabbar unga hundar och är mycket allvarlig. Den ger en försvagning av skelettets och hjärtats muskulatur och försenad tillväxt. Frekventa kräkningar av slem pga en förstorad matstrupe. Det finns idag ingen känd behandling som kan bota en pompessjuk hund. De flesta drabbade hundarna är döda före 2 års ålder.

Pompes sjukdom är ovanlig, men den finns dokumenterad på rasen. För raserna finsk lapphund, svensk lapphund och lapsk vallhund finns ett gentest framtaget som ger möjlighet att testa om hunden är frisk, bärare av anlaget eller är sjuk.

Veterinären tar ett blodprov på hunden som skickas tillsammans med en remiss till labbet för analys. Proverna analyseras idag av ett labb som heter Laboklin, www.laboklin.com. Ta även med SKK allmänna DNA-remiss till veterinären vid provtagningstillfället. Den ska du skicka in till SKK tillsammans med provsvaret. SKK registrerar ännu inte provresultatet centralt då DNA-testet inte är tillräckligt verifierat, men skicka ändå in provsvaren till dem för eventuell framtida registrering.

Om båda föräldrarna till en valpkull är fritestade, blir valparna heriditärt fria (fria genom arv). En fritestad hund kan användas i avel mot en annan fritestad, en icke testad eller en bärare. En bärare får inte möta en annan bärare. En sjuk hund får inte användas i avel alls. Lista över de hundar som testats mot pompes hittar du på Svenska lapphundsklubben och på den finska rasklubben, Lappalaiskoirat.