Fårvallning

Fårvallning/ herding instincts

Lapphundsraserna är en kroppsvallare. Kroppsvallande hundar arbetar genom att kontrollera flocken med pendlande rörelser och driva den tillsammans med sin förare åt det håll man önskar.Fårvallning

I april 2016 var jag iväg på min allra första vallningskurs på en fårgård utanför Uppsala. Kursen anordnades genom Svenska Lapphundsklubben. Under helgen fick vi både teori och praktisk träning kring hur man ska påbörja arbetet med att introducera en hund i fårvallning. Vår instruktör var rutinerad och hade många års erfarenhet. Kursen var mycket givande. De hundar som deltog från kenneln uppvisade att där fanns vallanlag att arbeta vidare med. Sista dagen fick de ekipage, som av instruktören ansågs lämpliga, möjligheten att genomföra ett inofficiellt vallanlagstest med sina hundar.


Två hundar från oss deltog i provet och fick godkänt inofficiellt vallanlagstest på får. Oden och Magiica´s Ravna, båda med ett snittpoäng 3,33. Vid tidpunkten för provet (2016), fanns inte möjlighet att genomföra officiellt vallanlagstest för lapphundsraser i Sverige. Kroppsvallarna har bedrivit ett aktivt arbete för att möjliggöra för fler vallhundsraser att genomföra officiella vallanlagsprov. Deras strävan har fått gehör och vi kan nu genomföra officiella vallanlagsprov även för lapphundsraser.


Mitt instresse för vallning väcktes där och då, efter min allra första kurshelg. Det var otroligt intressant att se hur snabbt hundarna vaknade till och började tänka vallning. Hundarnas samarbetsvilja med oss förare och deras uppvisade förmåga att tänka själva för att lösa sin uppgift var en härlig känsla att få uppleva.

 

Vi har därifrån fortsatt vår vallningsträning, bland annat genom deltagande vid fler fårvallningsläger uppe i Uppsala, läger/ kurser i Skaraborgstrakten, samt enstaka träningstillfällen hos instruktörer i vårt närområde. Jag samordnar också egna helgläger ett par gånger årligen genom att boka kurstid hos instruktör där kennelns valpköpare, och i mån av plats vänner, inbjuds till att delta med sina hundar. 


De hundar som ägs av oss, eller som kommer från kenneln, som har provat på och/ eller tränas i fortsatt vallning är Oden, Staalon Elohopea, Magiica´s Ravna, M. Ranco, M. Riekko, M.L Warga, M.Turmalin och Lapinlunas Xuklaakielo.   

 

Vallanlagstest

Ett vallanlagstest genomförs vanligtvis i fålla med ett visst bestämt antal invallade får. Att fåren är invallade betyder att de är vana vid hundar och tränade att gå undan för dem, och därmed utgör mindre skaderisk för ovana/ veka hundar eller för sig själva.


Vid vallanlagstest redovisar domaren sin uppfattning om hundens arbete i förhållande till provbestämmelserna. Domaren ger efter bedömningen provdeltagarna såväl muntlig som skriftlig kritik avseende de prövade egenskaperna. Detta gäller även hund som inte blivit godkänd.

 

Domaren ska försöka få hunden att cirkla, att vända, att jobba. Efter en stund ska domaren försöka få ut fåren till staketet, och hunden ska med minimal hjälp försöka förmås gå mellan. Då och då ska man försöka stanna hunden, dock bara någon sekund, och bara om det går utan större åthävor. Korrigeringar ska anpassas efter hundens temperament och syftet med dem ska vara att skydda fåren. Provet pågår tills dess att hundens uthållighet kunnat bedömas eller till dess att femton minuter gått, då domaren kommenderar ’stanna’, berömmer hunden, kopplar upp den och släpper ut den ur fållan. Domaren ska inte ge hunden några särskilda röstkommandon utan bara mjukt beröm eller missnöjessignaler och till sist en ”stanna”-signal. Hundföraren och hundens ägare ska förhålla sig passiv och helt avstå från alla former av kommandon eller utrop. Det är hundens instinktiva anlag som bedöms med provet, inte eventuellt tilltränad lydnad. Målet är att locka fram det som finns i de hundar som provas, med bibehållen god djurhantering.

 

I provet bedömer man hundens intressenivå. Domaren ser på hundens sätt att närma sig djuren, hundens fokusering på djuren bedöms, inte dess teknik eller fart. Hundar som trots uppmuntran inte visar något intresse alls bedöms med 0, provet avbryts och omprov rekommenderas. Hundar som aldrig släpper fåren med blicken ska bedömas med 5.

 

Den naturliga förmågan testas genom att testledaren/föraren positionerar sig för att vända hunden genom blockering, promenerar i åttor, vänder rakt igenom osv. för att se hur hunden balanserar och reagerar på flockens rörelse och andra outtalade signaler. Hunden behöver inte balansera till föraren – det är den naturliga förmågan att

kontrollera en flock som bedöms. En hund som inte verkar ha någon kontroll alls över djuren får 0 och den som lugn och samlad har full kontroll hela tiden får 5 poäng.

 

Den mentala uthålligheten visar på hundens mentala ork, om den klarar att jobba under hela testet utan att lägga av, eller visar den snabbt tecken på att tröttna. En hund som klarar att arbeta utan att visa några tendenser till att vilja avbryta trots att tiden går mot 10-15 minuter måste betraktas som exceptionellt uthållig och bör bedömas med 5 poäng. Orkar hunden jobba koncentrerat i 5 minuter värderas det med minst 3.

 

Hundens samarbetsvilja och styrbarhet testas med stanna eller ligg-kommando, eller inkallning, för att kort avbryta vallningen och sedan fortsätta. Andra exempel kan vara hundens sätt att reagera när domaren försöker få ut avståndet eller vända hunden, t.ex. genom positionering eller blockering. En vändbar hund med hög intressepoäng som klarar (om än motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando kan t.ex. inte få lägre än 3. Detta moment räknas inte med i snittpoängen, eftersom skalan går från 0: extremt hård till 5: extremt förarvek. En 4:a gäller alltså en hund som är ganska förarvek, men inte så att det stör arbetet, och en 1:a en hund som är hård, men styrbar. Vilken av dessa två som blir den bästa vallhunden är upp till föraren och dennes personliga preferenser.

 

Vallanlag, ”Godkänt VA”, bedöms den hund besitta som har mellan 3 och 5 på alla punkter utom samarbetsvilja /styrbarhet, där poängen bara ska fungera som en vägledare åt föraren. Hundar som får 0 eller 5 på momentet bör dock få en särskild kommentar, eftersom de sannolikt blir tämligen svårtränade. Hund som erhåller poäng 0-2 på något av momenten Intresse, Naturlig förmåga och mental uthållighet och där domaren bedömer att detta beror på otillräcklig tändning, alternativt dålig koncentration pga. omognad eller störning, rekommenderas för omprov.

 

Läs mer om vallning på:

Svenska kroppsvallarna

Skaraborgs Aktiva vallare

SKK policy för djurhantering vid vallningsträning av hund


Jag och Magiica´s Ravna i fårhagen
Oden (Ådi) i fårhagen
Magiica´s Rania med hemmets får
Ute på spår