Valpköparinfo/ Puppybuyer info
Magiica´s Ranco and Rania

För köpare utanför Sverige utfärdas exportstamtavla och pass till valpen. Välkommen med din förfrågan.


Puppybuyers outside of Sweden will be issued export pedigree and pet passport. Welcome with your inquiry.


Valpköparinformation

Intresserad av valp hos oss? Om du har tänkt att kastrera din hund får du leta vidare och köpa hund av någon annan. 


Vi önskar ha kontakt med blivande valpintressenter i god tid innan våra valpkullar föds. Om ni är intresserade av valp från mig vill jag att ni kommer och hälsar på i kenneln och träffar de vuxna hundarna först. Detta är dock ingen säkerhet för att man får köpa valp av just oss. Valpintressenten ska se så att de är säkra på att detta är rasen de tänkt sig och jag ska känna mig trygg med valet av valpens nya hem. Vi har ingen kölista på valpar, inga bokningar kan göras innan valparna är födda och jag vet antal och kön. 


Vi har som krav att träffa de som är intresserade av valp personligen för att få veta vad de har för planer med sitt hundköp och att det är genomtänkt. Vi önskar även att man som blivande valpköpare svarar på nedanstående frågor:


- Hur ser er familj och boendesituation ut?

- Finns det eventuella allergier i familjen/ tänk då en extra gång!

- Har ni tid och möjlighet att ta hem och uppfostra en liten valp? 

- En hund lever i genomsnitt 12 år, har ni all den tid som krävs?

- Hur länge får valpen/ den vuxna hunden vara själv om dagarna?

- Hur ser er arbetssituation ut? Vad händer om den förändras?

- Vad planerar ni att använda hunden till?

- Vad har ni för tidigare hunderfarenheter? Har ni fler hundar i familjen?

- Varför är ni intresserade av just Finsk lapphund? Har rasen de egenskaper ni letar efter och som passar bäst in i ert familjeliv?

- Vi säljer inte valp till någon som planerar att astrera/ sterilisera hunden.


När valparna är födda, och vi ser att allt går bra med tiken och valparna, uppdatera vi vår hemsida med information samt meddelar ev valpintressenter via mail eller telefon. Den första tiden går helt åt att prioritera den nya familjen, varav vi ber er att ha tålamod och vänta på att information ges. Vi tar tidigast emot besök av valpköpare efter det att valparna blivit minst 4 veckor gamla. Ett hundköp är ett viktigt beslut som ska tas. Vid besök vill jag därför inte ha hela tjocka släkten på besök, då det kan bli ganska stirrigt för valparna. Endast de som kommer ha tät kontakt med valpen/ hunden bör närvara. Då blir besöket både lugnt och sansat och det blir trevligt för både tiken, valparna, er och mig. Ingen ska behöva känna sig stressad.


Först under valpens sista två veckor (6-8 veckors ålder) väljs valparna ut i samråd med mig som uppfödare. Vid den åldern kan man lättare se valparnas olika personligheter och vilken valp som skulle passa bäst i just er familj. Detta för att en lugn valp och en aktiv valp ska komma till sina rätta hem. Det mår alla bäst av. Det är viktigt för oss att veta att hunden får det bra och att man kan ha en tät och bra kontakt även efter att valpen flyttat till sitt nya hem. 


Vi följer våra valpar även i vuxen ålder och vill ha en så bred utvärdering som möjligt av vår avel. Därför vill vi att hunden höftledsröntgas (HD/ ED) vid ca 24 månaders ålder samt att ögonlysning görs. Meddela mig resultatet då jag vill följa upp min avel för utvärdering. Jag vill också gärna veta om er hund skulle drabbas av sjukdom eller uppvisa några andra hälsorelaterade bekymmer. Detta önskemål är inget jag ställer för skojs skull utan det är viktigt för min fortsatta avel. Utan hälsoresultat kan man inte fullt utvärdera valparnas föräldrars genetiska arvsanlag.


Givetvis är ni välkomna att kontakta oss när ni vill för att få svar på era frågor. Vi vill ha kontakt med er genom telefonsamtal, mail (gärna med bilder av hunden) och givetvis besök. För oss är det jättejobbigt att skiljas från våra valpar. Det är skönt att ha en bra kontakt så vi vet att dom mår bra.


Vi anordnar 1-2 gånger om året olika typer av aktiviteter i samband med kennelträffar. Därutöver särskilda träningshelger etc. Håll utkik på hemsidan under aktiviteter, eller via vår Facebookgrupp kring vad som är på gång.


Puppybuyer information

We wish to have contact with future puppybuyers before our litters are born. If you are interested in a pup from us I want you to come and visit our kennel and our adults first. However, this is no guarantee that you will get a puppy here. It´s important that the puppybuyer is certain that this is the breed they want and I should feel safe with the choice of pup's new home. 


We require to meet our puppybuyers in person to know what they have planned with their future dog and that they have thought it through properly. We also wishes that you as a future puppybuyer answers this questions:


- How do your family look like, how do you live?

- Do you have any allergies/ Think it through one more time!

- Do you have the time and opportunity to take a small pup home and raise it?

- A dog lives in general 12 years, do you have all the time it takes?

- How long will be pup/ adult dog be left alone in the days?

- What does your worksituation look like? What happens if it changes?

- What are you planning to do with your dog, activities?

- Do you have any earlier experience of dogs? Do you have more dogs in your family?

- Why are you interested in a Finnish lapphund? Is it a suitable breed for your family?

- We do not sel pups to anyone who plans to nutrolize their dog.


As soon as the puppies are born, and we see that the new family is doing fine, I will update our homepage and contact thoose who have shown their interest in the litter either by mail or a telephonecall. Our priority the first time is dedicated to the new family, have patience to wait for our contact. You are not allowed to come and visit us until the pups have turned at least 4 weeks old. To buy a dog is a important decision and when you visit us I just want to welcome the familymembers that will be buyers and have close contact with the pup, not all of your relatives. This creates a calm situation for the bitch and her pups, and a nice visit for you and me. No one should feel stressed.


During the pups two last weeks (6-8 weeks of age) I will choose which pup that will go for which home. By this age you more easily can see their different personalities and which pup that would be suitable for your home and situation. To send the right puppy to the right home is very important. This makes all feel well. It is important for us that the pup has a good home and that we can have a close contact even after the pup has moved to it´s new home.


We follow our pups even after they have grown up and want a full evaluation of our breeding. We want you to exray the dog (hips HD/ ellbows ED) at the age of 24 months and that you make a eyescan. Send me a message with your dogs results as I want to evaluate my breeding. I would also like you to contact me if your dog becomes sick or suffer by any other health problems. This require is noting I ask for fun, it´s important for my future breedingprogram. Without health-results, there´s no way to make a fully evaluation of the puppies and genetic heredity from its parents.


Of course you are welcome to contact me anytime with your questions. We want to have close contact with you by telephone, email (please attach pictures) or a personal visit. It´s hard for us to separate from the pups and it is good to know that we can have a nice contact to see that they are alright.


We arrange 1-2 times a year different dog activities by kennelcamps. And sometimes also special trainingweekends. Look under the page activities or at our Facebookgroup what´s coming up next.